Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 20 2014

killmenow
Twoje czyny przemawiają tak głośno, że nie słyszę twoich słów.
Reposted fromkrolewnabalonowa krolewnabalonowa
killmenow
To nie takie jednak proste spojrzeć, gdy się spojrzeniem dotyka bólu.
— W. Myśliwski
Reposted fromasiek1231 asiek1231
killmenow
5130 bd5c
Reposted fromretaliate retaliate
killmenow
Tyle mam ci do powiedzenia. Gdybym się nie wstydził i gdyby był na to czas.
— Tadeusz Konwicki "Mała apokalipsa"
Reposted fromMissMurder MissMurder
killmenow
5212 1f46
Reposted fromsexcuseme sexcuseme
killmenow
To nieodpowiednie miejsce
Aby myśleć o tobie
To nieodpowiedni czas
Na kogoś nowego
To jest drobne przestępstwo
A ja nie mam żadnego usprawiedliwienia
— 9 crimes
Reposted fromzwariowalam zwariowalam
killmenow
Tak, Ty i ja, i zawsze jeszcze ktos
— Happysad
Reposted fromexize exize
killmenow
5250 3729 500
Reposted fromNeutrum Neutrum
killmenow
5270 b864
Reposted frommopsmopski mopsmopski
killmenow
Żeby nie wiem jak człowiek był twardy, to z każdego uczucia coś w nim zostaje.
— Krystyna Siesicka "Zapach rumianku"
Reposted fromMissMurder MissMurder
killmenow
Nie martw się proszę
Wszystko skończy się
Prędzej i mocniej
Odwaga zabija mnie
Nic się nie stało
Przecież dobrze wiesz
Oddałem wszystko
Żeby wszystko mieć
— Dawid Podsiadło "4:30"
Reposted fromaletodelio aletodelio
killmenow
9192 53d8
Reposted frommakemeabnormal makemeabnormal

April 19 2014

killmenow
5698 0926 500
Reposted fromhotchicks hotchicks
killmenow
5788 5c0d 500
Reposted fromdeliberacja deliberacja
killmenow
5822 32bb
killmenow
5834 1043
Reposted fromdeliberacja deliberacja
killmenow
5836 6e67 500
Reposted fromdeliberacja deliberacja
killmenow
Reposted frommylittle mylittle
killmenow
5944 6582 500
Reposted fromretaliate retaliate
killmenow
5961 b122 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl